Obligacje skarbowe – pewny sposób na inwestowanie

Osoby stawiające pierwsze kroki w inwestowaniu poszukują sprawdzonych form inwestowania. W tym zakresie często mówi się o obligacjach skarbowych. Co prawda zyski z tego tytułu nie należą do zbyty wysokich, niemniej są pewne i można mieć gwarancję co do ich uzyskania

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe są dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest rząd, a konkretnie Ministerstwo Finansów. Zaliczane są do najważniejszych instrumentów dłużnych stanowiących przedmiot obrotu na światowych rynkach finansowych. Za zobowiązania, jakie wynikają z tytułu emisji tych obligacji, Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży obligacji są przeznaczane na finansowanie deficytów w budżecie państwa.

Jak dzielą się obligacje skarbowe?

Przy podziale obligacji skarbowych przyjmowane są różne kryteria, niemniej kluczowym kryterium są zasady ustalania odsetek. W związku z tym mówi się o obligacjach: zerokuponowych, o stałej stopie procentowej, o stałej stopie procentowej oraz o indeksowanych. Eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital przypominają ponadto o tym, że obligacje skarbowe dzielą się też na detaliczne i hurtowe. Obligacje detaliczne określane są mianem oszczędnościowych. Głównymi ich odbiorcami są osoby fizyczne. W przypadku obligacji hurtowych dystrybucja obligacji prowadzona jest na nieco szerszą skalę, co wynika w głównej mierze z tego, że są adresowane nie tylko do osób fizycznych, ale i do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zakup obligacji skarbowych jest możliwy za pośrednictwem paru kanałów: przez stronę internetowa, telefonicznie praz w punktach stacjonarnych.

Ile można zarobić na obligacjach skarbowych?

Zyski z obligacji skarbowych nie są spektakularne, aczkolwiek sporo w tym momencie zależy też od ilości zakupionych obligacji. Przykładowo obligacje czteroletnie są w pierwszym okresie oprocentowane na poziomie 1,3 proc., a w przypadku obligacji dziesięcioletnich można uzyskać zysk w wysokości 1,7 proc.